11/14/2556

เนื้อเพลง Crying Again - Moon Myung Jin (The Heirs OST)

เนื้อเพลง Crying Again - Moon Myung Jin (The Heirs OST)

บา ลา บน ดา บา ลา บน ดา ชอม ชอม ดอ มอล ออ ชยอ กัน ดา

เอ มวอน เฮ โด บุท ชับ อา โด ชอม ชอม ดอ มอล ออ ชยอ กัน ดา

ฮัล ควี ออ ชิน ซัง ชอ โด อัล กี เอ

อา มู มัล โด ฮา ชี มช ฮัน เช

กือ ชอ กา นึน กือ เด ลึล บา ลา บน ดา

**โด อุน ดา โด อุน ดา มก ซุม กัท อี ซา ราง ฮัน เน ซา ราง อี

โด อุน ดา โด อุน ดา กา ซึม บุ ยอ ชับ โก ชัม อา โบ ชี มัน ซา ราง อี โด อุน ดาดอ นา กัน ดา ดอ นา กัน ดา มัล ออบ อี นัล ดอ นา กัน ดา

โช กึม ดอ กือ เตล อา กยอ ชุล กอล โช กึม ดอ กือ เตล ซา ราง ฮัล กอล

ฮู ฮวี ซือ ลอน ซา ราง อี ดอ นา กัน ดา

**

บู ลือ โก บู ลือ โก บุล ลอ บน ดา

ชับ อา โด ชับ อา โด ดล อา ซอน ดา

ซุม อี มอช โด ลก อา พือ ดา

โด อุน ดา โด อุน ดา

โบ เนน ดา โบ เนน ดา ฮิม ออบ อี ดอ นา กา นึน กือ เตล โบ เนน ดา

โบ เนน ดา โบ เนน ดา บา โบ กัท อี มี ลยอน เฮซ ดอน ซา ราง อึล ฮิม ออบ อี โบ เนน ดา

คำร้องไทย: NOOHIN

ฟังเพลง Crying Again - Moon Myung Jin (The Heirs OST)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *