5/07/2557

เนื้อเพลง EXO-M - Moonlight


เนื้อเพลง EXO-M - Moonlight 

Yeah Stop Stop 会淋湿你的翅膀 Yeah Stop Stop
Yeah Stop Stop huì lín shī nǐ de chìbǎng Yeah Stop Stop
Yeah Stop Stop  ฮุ้ย หลิน ซือ หนี่ เตอ ซื่อ ปัง Yeah Stop Stop 

你不断悄悄地入侵 在我每一天的缝隙
Nǐ bùduàn qiāoqiāo de rùqīn zài wǒ měi yītiān de fèngxì
หนี่ ปู๋ ตวน เฉียวเฉียว เตอ หรู ซิน จ้าย หว่อ เหม่ย อี๋ เทียน เตอ เฟิง ซี 
放逐了黑色梦境 温柔将我唤醒
Fàngzhúle hēisè mèngjìng wēnróu jiāng wǒ huànxǐng
ฟ่าง จู เลอ เฮย เซอ เหมิง จิง เหวิน โรว เจียง หว่อ ฮวาน สิง
来不及关上窗 你远远地逃离
Láibují guānshàng chuāng nǐ yuǎn yuǎn dì táolí
หลาย ปู้ จี กวาน ซ่าง ชวาง หนี่ เยวียน เยวียน  ตี๋ เทา หลี่彷彿又迷路的你,你,你 
Fǎngfú yòu mílù de nǐ, nǐ, nǐ
ฟ่าง ฟู โย่ว หมี่ ลู่ เตอ หนี่ หนี่ หนี่
黑夜依然冷清 空气里失去你
Hēiyè yīrán lěngqīng kōngqì lǐ shīqù nǐ
เฮย เย้ อี หราน เหริง ชิง คง ชี่ หลี ชือ ชวี่ หนี่

So Baby Hold On 捨不得看着你 
So Baby Hold On shěbude kànzhe nǐ
So Baby Hold On เสอ ปู๋ เตอ ค่าน เจอ หนี่
在我追不上的距离 担心你一个人孤寂
Zài wǒ zhuī bù shàng de jùlí dānxīn nǐ yīgè rén gūjì
จ้าย หว่อ จุย ปู๋ ซ่าง เตอ จวี่ หลี ตาน ซิน หนี่ อี้ เกอ เหริน กู จี

你在洒落的月光下沐浴
Nǐ zài sǎluò de yuèguāng xià mùyù
หนี่ จ้าย ซา ลั่ว เตอ เหยี่ว กวาง เซี่ย มู้ ยวี่
从未见过如此着迷的那神情 
Cóng wèi jiànguò rúcǐ zháomí dì nà shénqíng
ฉง เว่ย เจี้ยน กว่อ หรู ซือ จาว หมี ตี๋ หน้า เฉิน ชิง
凝结成画 在我视线尽头 
Níngjié chéng huà zài wǒ shìxiàn jìntóu
หนิง เจีย เฉิง ฮว่า จ้าย หว่อ ซือ เซี่ยน จิน โถว
你永远暂停
Nǐ yǒngyuǎn zàntíng
หนี่ หยง เหวียน จ้าย ทิง


触摸不到的你 无法拥在臂弯里
Chùmō bù dào de nǐ wúfǎ yōng zài bì wān lǐ
ชู มวอ ปู้ เต้า เตอ หนี่ อู๋ ฟา ยง จ้าย ปี้ วาน หลี่
即使闭上眼睛 再也梦不到的神秘
Jíshǐ bì shàng yǎnjīng zài yě mèng bù dào de shénmì
จี ซือ ปี้ ซ่าง เหยียน จิง จ้าย เย้ เหมิง ปู๋ เต้า เตอ เสอ หมี่
不知如何下笔 写完你的 Story
Bùzhī rúhé xiàbǐ xiě wán nǐ de Story
ปู้ จือ หรู เหอ เซีย ปี๊ เซีย หวาน หนี่ เตอ Story
愈是想要靠近 愈痛苦的悲剧 
Yù shì xiǎng yào kàojìn yù tòngkǔ de bēijù
ยวี่ ซือ เซียง เย้า ข้าว จิน ยวี่ ทง คู่ เตอ เปย จวี่
爱难以抗拒 Stop Stop Stop Stop Yeah
Ài nányǐ kàngjù Stop Stop Stop Stop Yeah
อ้าย หนาน อี้ ค่าง จวี่  Stop Stop Stop Stop Yeah 
爱难以抗拒 Stop Stop Stop Stop Yeah
Ài nányǐ kàngjù Stop Stop Stop Stop Yeah
อ้าย หนาน อี้ ค่าง จวี่  Stop Stop Stop Stop Yeah 

我阻止自己 焦急地呼唤你 
Wǒ zǔzhǐ zìjǐ jiāojí dì hūhuàn nǐ
หว่อ จู จือ จี้ จี๋ เจียว จี๋ ตี้ หู ฮว่าน หนี่ 
怕眼里月光 Babe 会淋湿你的翅膀
Pà yǎn lǐ yuèguāng Babe huì lín shī nǐ de chìbǎng
ผ้า เหยียน หลี่ เหวี่ย กวาง Babe ฮุ้ย หลิน ซือ หนี่ เตอ ซื่อ ปัง 

我每次对你说 你早已听不见
Wǒ měi cì duì nǐ shuō nǐ zǎoyǐ tīng bùjiàn
หว่อ เหม่ย ซือ ตุ้ย หนี่ ชวอ หนี่ จ้าว อี๋ ทิง ปู๋ เจียน
也许在他身边 有怎样喜悦 让你忘记所有危险
Yěxǔ zài tā shēnbiān yǒu zěnyàng xǐyuè ràng nǐ wàngjì suǒyǒu wéixiǎn
เย๋ สวี จ้าย ทา เซอ เปียน โยว เจิน ย่าง สี เยวี่ย หร่าง หนี่ หวัง จี่ สัว โยว เหวิน เซียน

若你已经疲倦 让你的心歇一歇
Ruò nǐ yǐjīng píjuàn ràng nǐ de xīn xiē yī xiē
รั่ว หนี่ อี๋ จิง ผี เจวี่ยน หร่าง หนี่ เตอ สิน เซีย อี๋ เซีย
只要你还在我心里 心痛的不只是你
Zhǐyào nǐ hái zài wǒ xīnlǐ xīntòng de bù zhǐshì nǐ
จือ เย้า หนี่ หาย จ้าย หว่อ ซิน หลี่ ซิน ทง เตอ ปู้ จื้อ ซื่อ หนี่ 

雨过天晴是你的伪装 总是对我微笑是你的坚强
Yǔguò tiān qíng shì nǐ de wèizhuāng zǒng shì duì wǒ wéixiào shì nǐ de jiānqiáng
ยวี กว่อ เทียน สิง ซื่อ หนี่ เตอ เว่ย จวาง จ๋ง ซื่อ ตุ้ย หว่อ เหว๋ย เสี้ยว ซื่อ หนี่ เตอ เจียน เฉียง 
而脆弱的是你白色的肩膀 轻轻颤抖着悲伤 I’m Telling You
Ér cuìruò de shì nǐ báisè de jiānbǎng qīng qīng chàndǒuzhe bēishāng I'm Telling You
เฮ้ร ซุ่ย รั่ว เตอ ซื่อ หนี่ ป๋าย เซอ เตอ เจียน ปัง ชิง ชิง ส่าน โตว เจอ เปย ซาง I'm Telling You 
我的心是敞开的窗 你可以放下所有的安躺
Wǒ de xīn shì chǎngkāi de chuāng nǐ kěyǐ fàngxià suǒyǒu de ān tǎng
หว่อ เตอ ซิน ซื่อ ฉาง คาย เตอ ชวาง หนี่ เคอ อี่ ฟ่าง เซีย ซวอ โยว เตอ อาน ทัง 
拥抱直到天亮 跟着月幕下那光 你继续追寻明天的流浪 Yeah
Yǒngbào zhídào tiānliàng gēnzhe yuè mùxià nà guāng nǐ jìxù zhuīxún míngtiān de liúlàng Yeah
หยง เป้า จื้อ เต้า เทียน หลาง เกิน  เจอ เยวี่ย มู้ เซี่ย หน้า กวาง หนี่ จี้ ซวี่ จุย เสวีย หมิง เทียน เตอ หลิว หลาง Yeah 

Stop 会淋湿你的翅膀 Stop 会淋湿你的翅膀
Stop huì lín shī nǐ de chìbǎng Stop huì lín shī nǐ de chìbǎng
Stop ฮุ้ย หลิน ซือ หนี่ เตอ ซื่อ ปัง Stop ฮุ้ย หลิน ซือ หนี่ เตอ ซื่อ ปัง  


เนื้อเพลงภาษาจีน : nyeolyo Trans
พินอินภาษาจีน : 286510@siamzone
คำอ่านภาษาไทย : 286510@siamzone

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *