6/17/2557

เนื้อเพลง เรื่องมันเปลี่ยนไปแล้ว - The Begins


เนื้อเพลง เรื่องมันเปลี่ยนไปแล้ว - The Begins 

เหมือนเธอไมคยเปลี่ยนเลย จากวันที่เราใกล..กัน
วิธีที่พูด วิธีหัวเราะ ทาทางเล็กๆ นั้นทํา ใหคิดถึงวัน
ที่ไดใชชีวิตอยูขางเธอ เกือบจะลืมวาในวันนี้

มันเปลี่ยนไปแลว เรื่องมันผานไปแลว
แมอยากกุมมือนั้นของเธอ ตองหัก...หามใจ
มันไมใช เวลา ของฉันเหมือนกอน
ชีวิต ตองเดินตอไป

ฉันนั้นไมเคยเปลี่ยนเลย มารูเมื่อตอนนี้..เอง
จะเจอใครหนาใหม มาก..เทาไร
ผันผาน ชีวิตเรื่องราว ไดพบไดเปน
ก็ยังลืม วาใน วันนี้

มันเปลี่ยนไปแลว เรื่องมันผานไปแลว
แมอยากกุมมือนั้นของเธอ ตองหัก...หามใจ
มันไมใช เวลา ของฉันเหมือนกอน
ชีวิต ตองเดินตอไป

วันนี้เธอคงจะมี ชีวิตของเธอ มันถึงเวลาที่ฉัน
จะตองเดิน ไปมีชีวิต เปนของฉันเอง

(เพราะ มัน เปลี่ยน ไป แลว ) ก็เพราะมันเปลี่ยนไปแลว
เรื่องมันผานไปแลว....

เรื่องมันเปลี่ยนไปแลว
แมอยากกุมมือนั้นของเธอ ตองหัก...หามใจ
มันไมใช เวลา ของฉันเหมือนกอน
ชีวิต ตองเดิน...และหมุนตอ....ไป
เมื่อวันนี้มันเปลี่ยนไปแลว....

ฟังเพลง เรื่องมันเปลี่ยนไปแล้ว - The Begins 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *