6/20/2557

เนื้อเพลง รักรักรัก - ต่อภู อาร์สยาม


เนื้อเพลง รักรักรัก - ต่อภู อาร์สยาม

รัก รัก รัก รัก รัก นองรูจักรักหรือเปลา
*รัก รัก รัก รัก รัก นองรูจักรักหรือเปลา รักมันตัวโตไมเบา อยูที่ไหนนงเยาว
นองอยาแกลง
ตบใหเบาตาแดง ก็ไมถอย คอย คอยหาไป กอนตายตองเจอ เออ เออ เออ
เออ ที่ลําปางไมมี ปตตานีไมเจอ เวิ่นเวอยันขอนแกน ที่ระยอง ฮิ No ที่กรุงเทพ ไมโอ

เดินหาจนปวดแขน ขึ้น BTS ก็อั่ยยะ นั่งรถเมลฟรีก็อุตะ รักหลบซอนอยู ซอกหลืบหลุมใด
นองบอกพี่หนอย

(ซํ้า*)

ไปที่ Face ไมมี ที่ IG ไมมา เดือดรอนพี่ Google แตก็ยังไมเจอ พี่อยาก Line หาเธอ

ความรักไมตองเขิน มอบตัวออกมาซะเดี๋ยวเนี้ย หัวใจพี่ลอมไวหมดแลว หรือ ตองใหเรื่อง

ถึงมือทนาย เพื่อยื่นฟองแตง พี่ตะหงิดหัวใจ รักที่หาแทบตาย มันคลายอยูใกลตัว คุณตํารวจสงสาร ชี้ผู ตองสงสัย

คุณนองนี่แหละชัวร ของกลางหลักฐานมันชัด ชัด ดิ้นไมหลุดหรอกนองที่รัก มินาใกลนองทีไร หัวใจมันแดนซกระจาย

รัก รัก รัก รัก รัก นองรูจักรักหรือเปลา รักมันตัวโตไมเบา อยูที่ไหนนงเยาว นองอยาแกลง

ตบใหเบาตาแดง ก็ไมถอย คอย คอยหาไป กอนตายตองเจอ เออ เออ เออ เออ

(ซํ้า*)

ฟังเพลง รักรักรัก - ต่อภู อาร์สยาม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *