6/14/2557

เนื้อเพลง เว้นป้าไว้คน (มนุษย์ป้า) - สิงโต นำโชค


เนื้อเพลง เว้นป้าไว้คน (มนุษย์ป้า) - สิงโต นำโชค

สมัยที่ปาเกิดมา ผูคนไมมากอยางนี้
ไมมีรถไฟฟา ไมมีรถMRT จะมีก็แต
รถไฟ รถเมล สองแถว มอไซด
สบาย สบาย ไมเห็นตองตอคิว

*แตยุคนี้มันเปลี่ยนไป ตองขออภัยที่ป้าตามไมคอยทัน
แตยุคสมันนี้เปลี่ยน เร็วขึ้นทุกวัน
ปาตามไมทันไมทันหรอกหนู

**ก็ปาไมรู ไมรูจริงๆ และปาไมคิดวามันจะใหญโต อะไรนักหนา
ก็ปาไมรู อยาถือปาเลยนะ คิดซะวา
ปาเปนญาติผูใหญ ใหเวนปาเอาไวคน

(**) เอาไวคน

ฟังเพลง เว้นป้าไว้คน (มนุษย์ป้า) - สิงโต นำโชค

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *