6/13/2557

เนื้อเพลง Magic Hour - ไอซ์ Mrs.Slave


Magic Hour เวทย์มนต์แห่งความรักด้วยผ่านเสียงสนุกสนานของ "ไอซ์ Mrs.Slave" จากอัลบั้ม Mono Music Cafe

เนื้อเพลง Magic Hour - ไอซ์ Mrs.Slave

ทุกๆ วินาทีก็เพอก็คิดถึงแตเธอ
ทุก ๆ ลมหายใจก็มีแตเธออยูขางใน
หัวใจของฉันที่เคยอยูตรงอกขางซาย
มันไมอยูแลว เธอมาขโมยไป
เหตุเกิดจากวันที่เราไดพบไดเจอ และเธอยิ้มใหกัน
แคนาทีนั้น ก็เพอและก็ฝน. เหมือนวาตัวฉันนั้นยืนอยู
โลกที่เห็นแคเธอเทานั้น

* Love is the magic hour
เธอมาทําใหฉันอยูใน The magic hour
มีแคเธอคนเดียว ที่เผลอใจใหงายๆไป
หรือวาเธอนั้น รายเวทยมนตสะกดฉัน
This is the magic hour
รูตัวอีกทีก็รักเธอไปหมดใจฉัน
ถอนใจก็ไมได ใหถอนตัวก็คงยาก
Magic hour. Am in magic hour
ทุกคืน ยังมีเธอในความฝน
นับวัน มันควบคุมใจไมไหว
หามใจอยางไรก็มัวแตเพอไป
เหตุเกิดจากวันที่เราไดพบไดเจอ และเธอยิ้มใหกัน
แคนาทีนั้น ก็เพอและก็ฝน. เหมือนวาตัวฉันนั้นยืนอยู
โลกที่เห็นแคเธอเทานั้น

ฟังเพลง Magic Hour - ไอซ์ Mrs.Slave

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *